NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO – HƯỚNG ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh tế Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung nhưng cũng mở ra hướng đầu tư hiệu quả, không chỉ cho doanh nghiệp mà còn có tác động tích cực đến môi trường.
vi