MỘT SỐ DỰ ÁN ĐIỆN SINH KHỐI, ĐIỆN RÁC ĐÃ THỰC HIỆN