DỊCH VỤ CUNG CẤP

1. Tư vấn đầu tư
2. Hỗ trợ kĩ thuật
3. Bổ sung quy hoạch
4. Khảo sát kĩ thuật
5. Pre FS, FS, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, dự toán chi phí, mô hình tài chính
6. Phân tích tác động lưới, SCADA, đo đếm, bảo vệ rơ le, …
7. Đánh giá tác động môi trường, PCCC
8. Lập HSMT và đánh giá HSDT
9. Các báo cáo thẩm tra
10. Tư vấn quản lý dự án
11. Giám sát xây dựng