DỊCH VỤ CUNG CẤP

1. Tư vấn đầu tư
2. Hỗ trợ kĩ thuật
3. Bổ sung quy hoạch
4. Đo bức xạ (lắp đặt, O&M)
5. Khảo sát kĩ thuật
6. Pre FS, FS, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế chi tiết, dự toán chi phí, mô hình tài chính
7. Phân tích sản lượng điện hàng năm
8. Đánh giá tác động lưới điện, SCADA, đo đếm, bảo vệ rơ le…
9. Đánh giá tác động môi trường, PCCC
10. Lập HSMT và đánh giá HSDT
11. Các báo cáo thẩm tra
12. Tư vấn quản lý dự án
13. Giám sát xây dựng