Dịch vụ ĐIỆN GIÓ

 
 1.  Tư vấn đầu tư
 2.  Hỗ trợ thủ tục pháp lí
 3.  Bổ sung quy hoạch
 4. Đo gió ( lắp đặt, O&M)
 5. Khảo sát kĩ thuật
 6. Khảo sát đường vận chuyển
 7. Pre FS, FS, thiết kế cơ sở, thiết kế kĩ thuật, thiết kế chi tiết, phân tích kinh tế – tài chính
 8. Tính sản lượng điện hàng năm
 9. Đánh giá tác động lưới, SCADA, đo đếm điện năng, bảo vệ rơ-le,…
 10. Báo cáo tác động môi trường, PCCC
 11. Lập HSMT và đánh giá HSDT
 12. Báo cáo thẩm tra
 13. Tư vấn quản lí dự án
 14. Giám sát thi công